Algemene voorwaarden

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Galerie Sprank, onderdeel van Stichting Les Ateliers, gevestigd op Lauwerecht 62A te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister te Utrecht, KVK-nummer 41186253.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1. Donatie: een door de gevende partij aan Galerie Sprank geschonken geldbedrag.

1.2. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Galerie Sprank.

1.3. Gevende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van Galerie Sprank, een donatie doet aan Galerie Sprank, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.

1.4. Statuten: Galerie Sprank heeft heeft als doelstelling: het faciliteren en bevorderen van (1) kunst en cultuur; (2) duurzaamheid; (3) sociale kwaliteit en (4) spiritualiteit. De kunst van het delen en het streven naar sociale weelde zijn leidende motieven binnen de projecten en werkzaamheden van de stichting. De vier elementen die in de doelstelling worden benoemd, weerspiegelen de vier niveaus waarop deze waarden tot uiting komen.

1.5. Online doneren: het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van Galerie Sprank aan Stichting Les Ateliers.

1.6. Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Les Ateliers die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Galerie Sprank.

2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.

2.3. Galerie Sprank behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Galerie Sprank.

3.2. Stichting Les Ateliers is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Galerie Sprank nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Les Ateliers is bijgeschreven.

3.4. Aansprakelijkheid: Galerie Sprank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Galerie Sprank voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Galerie Sprank.

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Galerie Sprank.

Artikel 5. Plichten Galerie Sprank

5.1. Galerie Sprank verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

5.2. Galerie Sprank neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Galerie Sprank aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3. Alle personen die namens Galerie Sprank bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.

6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.

6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Stichting Les Ateliers verwerkt de door de gevende partij aan Galerie Sprank verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.

7.2. Deze persoonsgegevens worden door Galerie Sprank verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Galerie Sprank geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De disclaimer en het privacy statement die Galerie Sprank hanteert zijn onverkort van toepassing.

8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

Je kunt ons al gratis steunen door je te abonneren op onze nieuwsbrief en op de hoogte te blijven van ons werk!